cc3a1ch-lc3a0m-bc3b3ng-1-1

Cách làm bóng: Giao tổng bóng, giao mạng bóng, ghi bóng